چرا کویت، قطر و عمان به دنبال وساطت میان ایران و آمریکا هستند؟ *** مارسال فردا


حکومت قطر نیز در سال های اخیر به خاطر سیاست هایش به طور مکرر در تعاملات خود با عربستان به مشکل برخورده است. به عنوان مثال، می توان به حمایت سعودی ها از کودتا علیه پادشاه قطر در سال 1960 و محاصره اقتصادی قطر در سال 2017 اشاره کرد. از سوی دیگر، تهران و دوحه روابط نسبتا خوب و پایداری را در سال های اخیر تجربه کرده اند. ایران در مدت محاصره اقتصادی قطر توسط امارات و عربستان به این کشور اجازه داد که از مسیرهای هوایی و بنادر خود استفاده کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید