تصاویر : درگیری در تظاهرات موافقان و مخالفان پناهجویان سوری در ترکیه *** مارسال فردا

گروهی از شهروندان اسلام گرای ترکیه ای در بخش ساراچ خانه در محله معروف فاتح استانبول در حمایت از پناهندگان سوری تظاهراتی برپا کردند در مقابلگروهی از ملی گرایان ترک